Công bố sản phẩm của Bộ Y tế

Tất cả sản phẩm trong bộ sản phẩm Bijindo Kirei đều được cấp chứng nhận công bố sản phẩm dưới sự chứng nhận của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế: